شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی

(جدید):

راهنمایی و رانندگی اعلام کرد،تصادفات زیل نیاز به کروکی دارد:


#برخورد با خودرو نظامی و یا خودرو سنگین .

#تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل .

#تصادف باشخصی که بیمه نامه و یا گواهینامه ندارد.

#تصادف با غیر مقیم در شهر .

#عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد.

#تصادف باشی ثابت .

#تصادف شاخ به شاخ .

#تصادف با موتورسیکلت .

#بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد.

#تصادف درفاصله 20 روز بعد از صدور بیمه نامه حادثه شده باشد.

#تصادف منجر به جرح و فوت باشد.

#تصادف تاشی از دنده عقب .


الباقی انواع تصادفات که خسارت آن تا سقف 11میلیون تومان باشد بدون کروکی پرداخت می شود .