معرفی بیمه نامه 

بيمه‌نامه مسافرت به خارج از كشور اشخاصي كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور مي‌باشد. كليه خدمات موضوع اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في مابين، مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين‌المللي شركت كمك رساني اوسان تضمين و ارائه مي‌گردد. همچنين خسارت‌هاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي‌باشد .

در اين گروه بيمه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد. به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌، مخارج ‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.
بيمه‌نامه مسافرت به خارج از كشور اشخاصي كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور مي‌باشد. كليه خدمات موضوع اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في مابين، مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين‌المللي شركت كمك رساني اوسان تضمين و ارائه مي‌گردد. همچنين خسارت‌هاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي‌باشد .

مخاطبین بیمه نامه 

افرادي كه به خارج از كشور سفر مي‌نمايند.

دریافت خسارت 

مدارك مورد نياز:

شرح فرآيند:

در صورتي كه خسارت پزشكي رخ داده باشد:

اصل پاسپورت
اصل بيمه‌نامه
اصل مدارك پزشكي
در صورتي كه خسارت به چمدان مسافر وارد شده باشد:

اصل نامه هواپيمايي
بليط هواپيما
فاكتور خريد مايحتاج اوليه و لباس
در صورتي كه بيمه‌شده در خارج از كشور اقدام به اعلام خسارت نمايد:
بيمه‌شده به دفاتر آكسا و مفري مراجعه كرده و پس از اعلام خسارت، مبلغ تاييد شده آن را دريافت مي‌نمايد.
ليست خسارت‌هاي پرداخت شده به‌همراه صورتحساب هزينه‌هاي قابل پرداخت بيمه‌ايران، به‌صورت سه ماهه از آكسا و مفري براي اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي درمان ارسال مي‌شود.
ليست دريافتي توسط كارشناس اداره خسارت بررسي شده و سهم بيمه‌ايران تاييد مي‌گردد.
كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي درمان سند تاييد صورتحساب را براي آكسا و مفري ارسال مي‌نمايد.
سند تاييد شده صورتحساب به پيوست دستور پرداخت تهيه شده، براي اداره حسابداري ارسال مي‌شود.
سند تاييد شده با ذكر سهم بيمه مركزي براي بيمه مركزي ارسال مي‌شود.
در صورتي كه بيمه‌شده بعد از بازگشت به ايران اقدام به اعلام خسارت نمايد:
بيمه‌شده به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي درمان مراجعه نموده و نامه اعلام خسارت (شامل شرح ماوقع) را به پيوست مدارك خسارت كه شامل موارد زير است تحويل مي‌دهد:
در صورتي كه خسارت پزشكي رخ داده باشد:
اصل پاسپورت
اصل بيمه‌نامه
اصل مدارك پزشكي
در صورتي كه خسارت به چمدان مسافر وارد شده باشد:
اصل نامه هواپيمايي
بليط هواپيما
فاكتور خريد مايحتاج اوليه و لباس
مدارك دريافت شده توسط كارشناس اداره خسارت اسكن شده و براي آكسا و يا مفري (بسته به نوع بيمه‌نامه) ارسال مي‌گردد.
مبلغ قابل پرداخت، پس از بررسي در آكسا و يا مفري طي نامه‌اي براي اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي درمان ارسال مي‌شود.
حواله پرداخت به مبلغ تاييد شده، در 4 نسخه تنظيم شده و يك نسخه آن به بيمه‌شده تحويل داده مي‌شود.
ديگر نسخه‌هاي حواله به صورت زير توزيع مي‌شود:
بايگاني در پرونده خسارت
ارسال به اداره حسابداري
ارسال به مديريت اتكايي- اداره واگذاري قانوني
بيمه‌شده با ارائه حواله پرداخت به اداره حسابداري خسارت خود را دريافت مي‌نمايد.
آكسا/ مفري: گزارش تعدادي و مبلغي خسارت‌هاي پرداخت شده به پيوست اسناد پرداخت خسارت
مديريت امور مالي: گزارش تعدادي و مبلغي خسارت‌هاي پرداخت شده
اداره كل آمار و اتكايي: گزارش تعدادي و مبلغي خسارت‌هاي پرداخت شده
اداره كل بيمه‌هاي اشخاص: گزارش تعدادي و مبلغي خسارت‌هاي پرداخت شده
بيمه مركزي: گزارش تعدادي و مبلغي خسارت‌هاي پرداخت شده

همین الان به صورت انلاین سفارش بدهید