بیمه مسوولیت کارفرمادرمقابل کارکنان

اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گزار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي باشد.

 مدارک دریافت خسارت

حداكثر مدت تشكيل پرونده
نكته مهم: از آنجائيه كه در كليه بيمه نامه هاي مسئوليت مدني بدون استثنا بيمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا عليه خود بلافاصله حداكثر ظرف مدت 5 روز بيمه كننده را بصورت كتبي مطلع نموده و تشكيل پرونده خسارت نمايد لذا ضروريست در ابتدا به اطلاع بيمه شونده محترم رسانده شود كه موظف هستند در مدت تعيين شده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند و ساير مدارك را بعدا به بيمه گر ارائه نمايند . بنابراين مداركي كه در زير توضيح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام كتبي خسارت و تشكيل پرونده ميباشد و نه لزوماً اينكه بيمه شونده ابتدا مدارك را بصورت كامل تهيه نمايد و بعداً جهت تشكيل پرونده مراجعه نمايد بنابراين در كليه بيمه نامه ها تكرار و شرح مرحله فوق خودداري ميگردد .

براي دريافت خسارت چه مداركي مورد نياز است ؟
اگر فوت رخ نداده باشد:
مدارك زير از بيمه‌گزار/زيان ديده/نمايندگان بيمه گزار تحويل گرفته مي‌شود:
صورت‌حساب بيمارستان
قبوض پرداختي
شرح عمل جراحي
خلاصه پرونده بيمارستان
شناسنامه و كپي شناسنامه مصدوم
كارت ملي و كپي كارت ملي مصدوم
فرم “گواهي پزشك معالج” تكميل شده
كپي برابر اصل ليست تامين اجتماعي (فقط براي پروژه ‌هاي عمراني)
اگر فوت رخ داده باشد:
مدارك زير از بيمه‌گذار/زيان ديده/نمايندگان بيمه گذار تحويل گرفته مي‌شود:
كپي برابر اصل گواهي فوت
كپي برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
كپي برابر اصل گزارش نيروي انتظامي
كپي برابر اصل بازپرس كار و امور اجتماعي
كپي برابر اصل گزارش پزشكي قانوني (معاينه جسد)
كپي برابر اصل گواهي حصر وراثت
كپي برابر اصل ليست تامين اجتماعي (فقط براي پروژه ‌هاي عمراني)

اهداف بیمه نامه

اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گزار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي باشد.

اين بيمه را كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند تهيه نمايند از جمله شركتها، سازمانها، كارخانجات و كارگاههايي كه در امور توليد، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژه هاي عمراني و ساخت و سازهاي بناهاي مسكوني و تجاري.

در واقع هر شخصيت حقيقي و حقوقي كه فرد يا افرادي را جهت انجام امور معين و مشخص تحت امر دارد در مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهل انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني مسئول است و اين مسئوليت را مي توانند بيمه نمايند. همچنين از آنجائيكه ارتباط قراردادي في مابين كارفرما و كارگر (نوع استخدام) رافع يا محدودكننده مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در خصوص غرامتهاي ناشي از حوادث كار نمي باشد اين بيمه كليه كاركنان شاغل را اعم از رسمي، پيماني، روزمزد، قراردادي كه بصورت تمام وقت يا پاره وقت در پروژه مورد بيمه فعاليت دارند را تحت پوشش بيمه اي دارد.

مخاطبین بیمه نامه

كليه كارفرمايان مشمول قانون كار و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي،از جمله شركتها، سازمانها، ‌كارخانجات و كارگاه‌هايي كه در امور توليد، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژه‌هاي عمراني و ساخت‌وسازهاي بناهاي مسكوني و تجاري كه در مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني مسئول هستند به اين بيمه نياز دارند.