بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

به منظور تأمين بيمه ‌اي جامعه پزشكي كشور، بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان از سال 1365 و براي نخستين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه گرديده است. اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد. بر اساس قانون بيمه، حق بيمه اين بيمه نامه با توجه به نوع شغل و ضريب بروز صدمه تعيين مي شود كه در صورت عدم بروز خسارت تخفيفات قابل توجهي در تجديد بيمه نامه در اختيار وي قرار مي گيرد.

مدارک دریافت خسارت

حداكثر مدت تشكيل پرونده

از آنجائيه كه در كليه بيمه هاي مسئوليت مدني بدون استثنا بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا عليه خود بلافاصله حداكثر ظرف مدت 5 روز بيمه كننده را بصورت كتبي مطلع نموده و تشكيل پرونده خسارت نمايد لذا ضروريست در ابتدا به اطلاع بيمه شونده محترم رسانده شود كه موظف هستند در مدت تعيين شده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند و ساير مدارك را بعدا به بيمه گر ارائه نمايند . بنابراين مداركي كه در زير توضيح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام كتبي خسارت و تشكيل پرونده ميباشد و نه لزوماً اينكه بيمه شونده ابتدا مدارك را بصورت كامل تهيه نمايد و بعداً جهت تشكيل پرونده مراجعه نمايد بنابراين در كليه بيمه نامه ها تكرار و شرح مرحله فوق خودداري ميگردد .
براي دريافت خسارت چه مداركي مورد نياز است ؟

كپي برابر اصل برگه بازجويي
كپي برابر اصل شكوائيه بيمار
كپي برابر اصل شكوائيه وراث (در صورت رخ‌دادن فوت)
كپي برابر اصل نظريه كميسيون پزشكي
كپي برابر اصل رأي دادگاه

اهداف بیمه نامه

به منظور تأمين بيمه ‌اي جامعه پزشكي كشور، بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان از سال 1365 و براي نخستين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه گرديده است.
اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد. بر اساس قانون بيمه، حق بيمه اين بيمه نامه با توجه به نوع شغل و ضريب بروز صدمه تعيين مي شود كه در صورت عدم بروز خسارت تخفيفات قابل توجهي در تجديد بيمه نامه در اختيار وي قرار مي گيرد.همچنين بر اساس قانون بيمه چنانچه استفاده كنندگان به صورت گروهي از اين بيمه نامه استفاده كنند با توجه به تعداد از تخفيف حق بيمه برخوردار مي شوند. (كه اين واحدصدور جهت كليه پزشكان و پيراپزشكان محترم استان خراسان بالاترين تخفيفات را قانوناً اعمال مينمايد.)
كليه دعاوي بيماران و يا ذوي‌الحقوق آنها عليه پزشكان و پيراپزشكان به مدت چهار سال پس از انقضاي تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه‌اي مي‌باشد به شرط آن كه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد. به دليل ارتباط قوانين جاري كشور (خصوصا قانون ديات) در رسيدگي به دعاوي حقوقي عليه پزشكان حدود پوشش بيمه‌اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين موضوعه ياد شده باشد. نگاهي به آمار تلفات و زيانهايي كه در بيمارستانها و درمانگاههاي خصوصي ، به بار مي آيد، حاكي از خطرات بزرگي است كه يك پزشك با آن روبروست. چنانكه مي دانيم ، زيانهاي مادي وارده بر پزشك ، به دليل مسئوليت او، موجب خسارات مادي زيادي براي پزشك مي گردد. با اين وجود ، بسياري از پزشكان، به دليل بي اطلاعي از قوانين و مقررات حاكم بر حرفه خود نمي توانند از حقوق خود دفاع كنند.
مزيت بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و پيراپزشكان كه توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه مي‌گردد در اين است كه اين شركت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار قبل از صدور رأي در مراجع قضايي پرداخت و موضوع دعواي خسارت را به صورت مسالمت‌آميز حل و فصل مي‌نمايد.

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.
در ارتباط با تعهدات بیمه گر مقرر در بیمه نامه موارد زیر قابل توجه است:

بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.
در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.
از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.
در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد. مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.
پزشک بدون موافقت کتبی بیمه گر حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.