بيمه عمليات ساختماني

دراين بيمه نامه ، مسئوليت مدني بيمه گذار در برابر اشخاص ثالث بيمه مي گردد. بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، خاكبرداري، گودبرداري، پي كني، و مراحل احداث بناي جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه گر با رعايت شرايط بيمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذكر است كه كليه صاحبكاران و عوامل اجرايي عمليات ساختماني به اين بيمه نامه نياز دارند.

كليه صاحبكاران و عوامل اجرايي عمليات ساختماني به اين بيمه نامه نياز دارند.

در بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني، مسئوليت مدني بيمه گذار در برابر اشخاص ثالث بيمه مي گردد. بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، خاكبرداري، گودبرداري، پي كني، و مراحل احداث بناي جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه گر با رعايت شرايط بيمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. اهم ويژگيهاي اين بيمه نامه كه عامل كارايي بيمه نامه ميگردد در زير عنوان شده:

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هر بخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهده دار باشند بيمه گذار تلقي مي شوند.
اين شرط موجب جامعيت بيمه نامه و پوشش مسئوليت مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندركار در احداث بناي مورد بيمه را در بر مي گيرد. از جمله مهندسين ناظر، صاحبكار و پيمانكاران فرعي و …
موضوع قابل توجه ديگر ، ملاك تشخيص مسئول حادثه در اين بيمه نامه است معيار اينكه بيمه گذار مسئول خسارت است در وهله اول به شرط به احراز مسئوليت براي بيمه گر است يعني اگر با توجه به شواهد و مدارك براي بيمه گر، مسئوليت بيمه گذار محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شدو پرداخت خسارت صرفاً منوط به رأي مراجع قانوني مبني بر مسئول بودن بيمه گذار نمي باشد.
از نكات مهم ديگر، تعريف شرايط ايمني كار است در شرايط بيمه نامه، بيمه گذار موظف گرديده اقدامهاي لازم را كه هر كس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي نمايد به عمل آورد. در واقع بيمه گر شرط رعايت اقدامات ايمني را مبنا تعيين شده در قانون بيمه قرار دارد و از اعمال شرايط نامتعادل خوداري نموده است. البته بيمه گذار قبل از صدور هر بيمه نامه از مورد بيمه كارشناسي بعمل خواهد آورد و در صورت نياز شرايط ايمني خاص آن كار را توصيه خواهد نمود. البته بيمه گر هنگام صدور بيمه نامه بايستي توجه نمايد كه چنانچه شرايط ايمني خاصي مدنظر مي باشد حتماً در شرايط خصوصي بيمه نامه قيد گردد و همچنين اگر خساراتي قبل از صدور بيمه نامه براي ساختمانهاي مجاور ايجاد شده است لازم است در شرايط خصوصي قيد و استثناء گردد در غير اينصورت چنانچه بعد از صدور بيمه نامه، بيمه گذار مدعي خسارتي مرتبط با موضوعات ياد شده باشد بيمه گر در پاسخ با مشكل مواجه خواهد گرديد.
البته از جمله شرايط ايمني خاص مقرر در بيمه نامه، ماده 3/4 مي باشد كه در ماده مذكور بيمه گذار موظف گرديده است در كنار ديوارهاي ساختمانهاي مجاور به فاصله تقريبي يك متر در سطح و به فاصله دو متر در كف عمليات خاكبرداري را توسط ماشين آلات متوقف نموده و پس از ايجاد محل نصب ستونها با ابزار دستي و استقرار ستونها و مهار نمودن آنها دهانه هاي بين ستونها را با وسايل دستي خاكبرداري نمايد. اين روش متداول و عرف معمول است كه تقريباً در اكثر موارد احداث بنا رعايت مي نمايند. البته لازم به ذكر است فاصله توقف خاكبرداري از ديواره هاي مجاور در كف ارتباط مستقيم با عمق خاكبرداري از سطح صفر زمين دارد و اين امر با يك شيب ملايم كه عامل ثبات خاك باقي مانده خواهد بود انجام مي گيرد. معمولاً شيب 25 الي 30 درجه با توجه به نوع خاك پيشنهاد ميگردد.
در تعيين ميزان خسارت در وهله اول نظر كارشناس بيمه گر و مدارك مثبت خسارت ملاك عمل مي باشد و عموماً بيمه گر سعي مينمايد با روش ياد شده رضايت زيانديده راجلب نمايد بهرحال در صورت اختلاف در مبلغ خسارت بين بيمه گر و بيمه گذار با زيانديده موضوع به كارشناسي مرضي الطرفين قابل اجرا است و در نهايت نيز نظر كارشناس رسمي دادگستري و ياراي مراجع قضايي حاكم خواهد بود.
در خسارتهايي كه منشاء آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد بيمه گر تعهدي ندارد مانند زلزله، رانش زمين لرزه و …. علي رغم اين در صورتيكه عمل بيمه گذار عامل تشديد و يا ايجاد كننده خطر باشد و در اين ارتباط مسئول شناخته شود بيمه گر خسارت وارده را به ميزان عامليت بيمه گذار در ايجاد يا تشديد خطر جبران خواهد نمود.
از جمله موارد استثناء خسارات ناشي از تركهاي سطحي ايجاد شده در ساختمانهاي مجاور است كه به استحكام ساختمانها ياد شده لطمه اي وارد ننموده باشد علت اين امر است خسارات از اين قبيل در قريب به اتفاق ساخت و سازهايي كه در بافت قديمي شهرها صورت مي گيرد بدليل قدمت ساختمانهاي مجاور امري بديهي است و از طرف ديگر تشخيص اينكه خسارات مذكور ناشي از عمليات ساختماني ملك مورد بيمه است يا از قبل وجود داشته است به راحتي قابل تميز نمي باشد.